Home » صلح جاویدان و حکومت قانون by هدایت الله فلسفی
صلح جاویدان و حکومت قانون هدایت الله فلسفی

صلح جاویدان و حکومت قانون

هدایت الله فلسفی

Published 2011
ISBN :
Hardcover
826 pages
Enter the sum

 About the Book 

همیشه این تصور وجود داشته که معنای «صلح» معلوم است و در نتیجه نیازی به تعریف ندارد، با این فرض اولیه که «صلح» یعنی نبود جنگ و ستیزه. تصور ما این است که «صلح» هر چند آرامش به بار می آورد، اما «جنگ» را از میان نمی برد و حتی با آن ملازمت دارد. برایMoreهمیشه این تصور وجود داشته که معنای «صلح» معلوم است و در نتیجه نیازی به تعریف ندارد، با این فرض اولیه که «صلح» یعنی نبود جنگ و ستیزه. تصور ما این است که «صلح» هر چند آرامش به بار می آورد، اما «جنگ» را از میان نمی برد و حتی با آن ملازمت دارد. برای اثبات این امر از فلسفه مدد می جوییم، زیرا فقط در چنین عالمی است که می توان صورت عقلی، معنا و مفهوم صلح را نظاره کردصلح از مفاهیم عقلی است و صورت مطلق آن وقتی به دست می آید که در سیر و سلوک تاریخ از ضد خودش که «جنگ: باشد، رها شود، و این میسر نیست مگر در عالم لاهوت. در عالم ناسوت، صلح همیشه نسبی است، به این معنا که پیوسته با «جنگ» همراه است، هرچند که در پی دور کردن آن از قلمرو خویش باشد