Home » คุณค่าที่ขาดหาย... จากชีวิตที่หายขาด by ชัยชน โลว์เจริญกูล
คุณค่าที่ขาดหาย... จากชีวิตที่หายขาด ชัยชน โลว์เจริญกูล

คุณค่าที่ขาดหาย... จากชีวิตที่หายขาด

ชัยชน โลว์เจริญกูล

Published August 2010
ISBN :
Paperback
160 pages
Enter the sum

 About the Book 

เรืองจริงอันนาประทับใจ สะทอนคุณคาชีวิตทีขาดหายของผูปวยลมชัก ทีตองตราตรึงไวในความทรงจำหนังสือเลมนีจะพาคุณผูอานไปสัมผัสกับเรืองจริงอันนาประทับใจทีสะทอนคุณคาชีวิตทีขาดหายของผูปวยโรคลมชักทีตองตราตรึงไวในความทรงจำ เปนประสบการณนาประทับใจของ รศ.นพ.ชัยชนMoreเรื่องจริงอันน่าประทับใจ สะท้อนคุณค่าชีวิตที่ขาดหายของผู้ป่วยลมชัก ที่ต้องตราตรึงไว้ในความทรงจำหนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับเรื่องจริงอันน่าประทับใจที่สะท้อนคุณค่าชีวิตที่ขาดหายของผู้ป่วยโรคลมชักที่ต้องตราตรึงไว้ในความทรงจำ เป็นประสบการณ์น่าประทับใจของ รศ.นพ.ชัยชน โลว์เจริญกูล เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ของผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่คุณค่ากลับหวนคืนมาหลังจากได้รับการดูแลอย่างตรงทาง ทั้งด้วยการแพทย์และมนุษยธรรม มีทั้งที่ทุกข์บ้าง สุขบ้าง สมหวังบ้าง ไม่สมหวังบ้าง แต่พลิกผันมาเป็นชีวิตที่มีคุณค่าได้ หลังจากได้รับการรักษาทางกายร่วมไปกับการเยียวยาทางใจ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเขาเหล่านั้นมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อโรคลมชัก ทั้งยังเป็นกำลังใจให้คนไข้ที่รอคอยคุณค่าชีวิตจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ของไทยในการรักษาโรคลมชักให้หายขาด ดังคำกล่าวของคนไข้เองว่าเสมือน ได้รับชีวิตใหม่